Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 • Klant: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend vanuit een organisatie of bedrijf), die een dienst en/of product van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en/of Kei Coaching en Training wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.
 • Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en Kei Coaching en Training is bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70366411.

Artikel 2. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en Kei Coaching en Training en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en Kei Coaching en Training, voor de uitvoering waarvan door Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en Kei Coaching en Training derden worden ingezet.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en Kei Coaching en Training ervoor kiest hiermee accoord te gaan en dit nadrukkelijk schriftelijk te kennen geeft.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en Kei Coaching en Training en de Klant zullen dan overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Indien Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en Kei Coaching en Training niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en Kei Coaching en Training in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s weergegeven.
 • Betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum plaats vinden. Indien de Klant in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en/of Kei Coaching en Training echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking en worden aan de klant doorgerekend.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 • Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en Kei Coaching en Training is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching  en/of Kei Coaching en Training in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 • Voor zover Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training  verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nooit een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training zich beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Trainingen en Teamcoaching

 • In geval van een (ter beoordeling van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen training, behoudt Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training het recht voor de betreffende training te laten vervallen, verplaatsen of niet door te laten gaan.
 • Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een training wijzigt.
 • Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training aangeboden trainingen of coachingstrajecten.
 • Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding gebeurt telefonisch op nummer 06 24225098.
 • Bij annulering bij meer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 75,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 • In overleg kan besloten worden om de training op een later moment te laten plaatsvinden. Bij het verplaatsen van een trainingsdag worden € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • In alle gevallen kan – na toestemming van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training – een vervanger worden gestuurd.
 • De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training.

Artikel 6. Individuele Coaching

 • Annulering voor aanvang van de coachingsafspraak door de Klant gebeurt telefonisch op nummer 06 24225098.
 • Er worden geen kosten in rekening gebracht als de afspraak 48 voor de afgesproken datum en tijdstip wordt afgezegd.
 • Als de afspraak tussen 24 en 48 uur voor de afspraak geschiedt, wordt de helft van het te berekenen bedrag in rekening gebracht.
 • Als de afspraak binnen 24 wordt afgezegd wordt het gehele bedrag voor de coaching in rekening gebracht.
 • Als de klant een organisatie of bedrijf is, wordt voor de start van de coaching een offerte door Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training zich aan de klant gestuurd.
 • De opdracht is rechtsgeldig als de opdrachtgever de offerte heeft ondertekend en teruggestuurd.
 • Mocht de opdracht door de opdrachtgever worden geannuleerd 30 dagen of meer voor de aanvang van de opdracht, dan wordt € 125,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast worden eventueel gemaakte kosten ten behoeve van de opdracht in rekening gebracht. Denk bijvoorbeeld aan; gereserveerde ruimte, beeld of trainingsmateriaal, inhuur van derden e.d.
 • Mocht de opdracht door de opdrachtgever worden geannuleerd binnen 14 dagen voor de aanvang van de opdracht, dan wordt 50% van de totale opdrachtkosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Projecten en advies

 • De Klant ontvangt van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching voor de opdracht een offerte.
 • In de offerte staat de opdrachtomschrijving, kosten, tijd en plaats. Het aanbod in de offerte is één maand geldig, tenzij anders aangegeven.
 • De offerte is rechtsgeldig als deze door de opdrachtgever is getekend en teruggestuurd.
 • Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders afgesproken.
 • Mocht de opdracht door de opdrachtgever worden geannuleerd 30 dagen of meer voor de aanvang van de opdracht, dan wordt € 125,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast worden eventueel gemaakte kosten ten behoeve van de opdracht in rekening gebracht. Denk bijvoorbeeld aan; gereserveerde ruimte, beeld of trainingsmateriaal, inhuur van derden e.d.
 • Mocht de opdracht door de opdrachtgever worden geannuleerd binnen 14 dagen voor de aanvang van de opdracht, dan wordt 50% van de totale opdrachtkosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde films, foto’s, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opdrachten, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal, methodieken enz.
 • De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 • De Klant is aan Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 5.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 9. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training. Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training streeft ernaar alleen de hoogst noodzakelijke gegevens aan de Klant te vragen en te verwerken. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie en facturatie. De Klant heeft altijd het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@overdeijsselprojecten.nl. De Klant en Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg de privacyverklaring van Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 10. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Over de IJssel Projecten, Training en Coaching en/of Kei Coaching en Training partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar hun woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Partijen zullen eerst gebruik maken van bemiddeling in het conflict bijvoorbeeld door de inzet van een, door beide partijen, goedgekeurd mediator. Dit gebeurt voordat juridische stappen worden ondernomen.

Heb je een vraag? Laat het me weten!


adres

Locatie op afspraak 

Zutphen, Achterhoek, Twente

Telefoonnummer


>